Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDochodzenie należności we Francji - informacja dla przedsiębiorców

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katarzyna Kuza | 2015-12-11 12:08:55
windykacja, dochodzenie należności, płatności

Przedsiębiorco! Jeśli masz dłużnika we Francji, skorzystaj z możliwości wyegzekwowania należności.

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE
W SPRAWACH DROBNYCH ROSZCZEŃ

 

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY

 

UGODA – UMOWA MIĘDZY DŁUŻNIKIEM I WIERZYCIELEM

 

TRADYCYJNE POSTĘPOWANIE SĄDOWE WG ZASAD OGÓLNYCH

 

Najprostsza i najszybsza droga sądowego dochodzenia należności, w przypadku wierzytelności do wysokości 2000 euro.

Jednolite, uproszczone postępowanie w celu dochodzenia wszelkich należności cywilnych i handlowych.

Kontrakt zawierany na podstawie francuskiego kodeksu cywilnego, posiadający moc prawomocnego orzeczenia sądu.

W zestawieniu z pozostałymi możliwościami dochodzenia zapłaty jest to nieefektywna, najdłuższa i zupełnie niepotrzebna procedura.

Najskuteczniejszymi metodami dochodzenia należności we Francji są instrumenty wspólnotowe, w tym europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń oraz europejski nakaz zapłaty.

 

Kategorie spraw objęte instrumentami wspólnotowymi

Pozew można złożyć jedynie w sprawach cywilnych lub handlowych. Do tej grupy nie należą:

 • sprawy skarbowe, celne oraz administracyjne,
 • sprawy majątkowe wynikające ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia,
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • postępowania upadłościowe.

Charakter transgraniczny

Wymienione postępowania mają zastosowanie do sporów, które mają charakter transgraniczny, co oznacza, że przynajmniej jedna ze stron musi mieć miejsce stałego pobytu lub siedzibę w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym znajduje się siedziba sądu właściwego dla rozpoznania sprawy.

Właściwość sądu

Zasady ustalenia właściwości sądu, do którego należy złożyć pozew zawarte są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2012 r., tzw. Rozporządzeniu Bruksela 1 bis. Zasadą ogólną, w braku umowy stron co do wyznaczenia konkretnego sądu, jest konieczność złożenia pozwu w miejscu zamieszkania lub siedziby pozwanego, czyli we Francji. Jednakże,
w przypadku, gdy przedmiotem postępowania jest umowa (jak w większości spraw cywilnych i handlowych), można złożyć również pozew do sądu miejsca, gdzie zobowiązanie zostało lub miało być wykonane. W ten sposób uzyskuje się prawo do złożenia pozwu do sądu polskiego.

Miejsce wykonania zobowiązania umownego

W przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych, jest to miejsce, gdzie towary zgodnie z umową miały być lub zostały dostarczone.

W przypadku świadczenia usług jest to miejsce, gdzie usługi zgodnie z umową miały być lub zostały wykonane.

Przedawnienie

W sprawach handlowych, długość terminu przedawnienia wynosi 5 lat.

 

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ

Jeśli wysokość należności nie przekracza 2.000 EUR (z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów), zdecydowanie zalecany jest wybór europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Jest ono skuteczniejsze, gdyż zawsze zakończy się sprawnie wydanym, prawomocnym orzeczeniem.

 1. Jak wnieść pozew?

Pozew należy wnieść na formularzu A, znajdującym się na stronach Europejskiego Atlasu Sądowniczego. Należy w nim zawrzeć dokładną kwotę roszczenia, które musi być wymagalne w momencie wniesienia pozwu. Formularz można zarówno pobrać ze strony internetowej lub wypełnić na formularzach online. Formularz może zostać wypełniony po angielsku, francusku, hiszpańsku, włosku lub niemiecku.

 1. Gdzie złożyć?

Pozew składa się jedynie drogą pocztową do właściwego sądu. Dla polskiego przedsiębiorcy będzie to właściwy Trybunał Handlowy (Tribunal de Commerce).

 1. Koszt

Koszt wniesienia pozwu to 39 euro. Zgodnie z rozporządzeniem, po wydaniu wyroku całość kosztów zostaje przeniesiona na stronę przegrywającą.

 1. Postępowanie

Postępowanie dowodowe jest co do zasady ograniczone do formy pisemnej, a podstawowymi środkami dowodowymi są dowody z dokumentów, pisemne zeznania świadków, pisemne oświadczenia stron itp. Rozprawa zostanie wyznaczona tylko na uzasadniony wniosek strony lub gdy sąd uzna, że jest ona niezbędna dla rzetelnego rozstrzygnięcia sprawy. Rozprawa może odbyć się również w formie wideokonferencji.

Dużą zaletą postępowania jest jego szybkość i sztywne terminy. Po otrzymaniu pozwu, pozwany ma 30 dni na sformułowanie odpowiedzi. Jednocześnie sąd ma 30 dni na wydanie wyroku od zebrania wszystkich istotny informacji.

Strona pozwana może wnieść sprzeciw lub apelację jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Postępowanie II instancji toczy się w trybie zwyczajnym, właściwym prawu francuskiemu.

 1. Egzekucja

W celu przystąpienia do egzekucji, należy zwrócić się do sądu rozpatrującego sprawę o wydanie bezpłatnego zaświadczenia o stwierdzeniu wykonalności. Takie zaświadczenie umożliwia egzekucję z aktywów oponenta nie tylko we Francji, ale w każdym kraju członkowskim Unii, z wyjątkiem Danii.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowe, oficjalne informacje na temat europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń we Francji, znajdują się pod tym linkiem.

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY

Wybór postępowania o europejski nakaz zapłaty zaleca się w przypadku, gdy sprzeciw strony przeciwnej jest mało prawdopodobny. Postępowanie jest proste i szybkie, jednakże dla jego podważenia wystarczy sprzeciw zgłoszony przez pozwanego w ciągu 30 dni od otrzymania nakazu. W takiej sytuacji, sprawa jest kontynuowana w specjalnym trybie postępowania wymagającym stawiennictwa na rozprawie.

 1. Jak wnieść pozew?

Analogicznie do europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, należy zastosować odpowiedni formularz A, znajdujący się na stronach Europejskiego Atlasu Sądowniczego.

 1. Gdzie złożyć?

Drogą pocztową, do właściwego prezesa Trybunału Handlowego (Tribunal de Commerce).

 1. Koszt

Koszt złożenia pozwu to 39 euro, płatne w ciągu 15 dni od jego wniesienia. Dalsza korespondencja z sądem jest bezpłatna, z wyjątkiem opłaty za przesłanie nakazu pozwanemu przez komornika. Opłata ta jest ustalona w procentowej wysokości w stosunku do wartości przedmiotu sporu.

 1. Postępowanie

Sąd analizuje pozew nie prowadząc oceny dowodów. Pozew zostanie odrzucony tylko wtedy, gdy nie zostaną spełnione wymogi formalne z art. 2, 3, 4, 6 i 7 rozporządzenia albo gdy roszczenie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub pozew jest niedopuszczalny. Stanie się tak również w przypadku braku odpowiedzi powoda na propozycję zmiany lub uzupełnienia pozwu. Od odrzucenia pozwu nie przysługuje odwołanie, jednak powód ma pełną swobodę złożenia nowego pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty lub wyboru innej procedury. Jeżeli nie wystąpią żadne z powyższych przeszkód, sąd wydaje nakaz zapłaty tak szybko jak to możliwe, w terminie 30 dni od wniesienia pozwu.

Co ważne, nakaz nie nabiera ostatecznego charakteru wraz z jego wydaniem. Zostaje on przekazany komornikowi sądowemu, który przesyła go pozwanemu. W dalszej kolejności, pozwany ma 30 dni na złożenie ewentualnego sprzeciwu, nawet bez podawania jego powodów. Złożenie sprzeciwu powoduje skierowanie sprawy do specjalnego trybu postępowania (art. 1424-9 – 1424-15 Kodeksu postępowania cywilnego), w którym konieczne jest stawiennictwo stron, chyba że powód sprzeciwi się kontynuacji. W razie stawiennictwa, sąd rozpatruje sprawę i wydaje wyrok. Równocześnie należy pamiętać, że pozew o europejski nakaz zapłaty od którego został wniesiony sprzeciw w żaden ujemny sposób nie wpływa na szanse powoda w późniejszym postępowaniu.

 1. Egzekucja

Jeżeli w terminie 30 dni nie zostanie wniesiony sprzeciw, po 10 dniach oczekiwania na jego ewentualne dostarczenie, sąd na specjalnym formularzu stwierdza wykonalność nakazu a następnie przesyła go powodowi. Nakaz staje się wykonalny w każdym państwie członkowskim UE, z wyjątkiem Danii. Nakaz może zostać podważony tylko w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiły pozwanemu dotrzymanie terminu 30-dniowego lub poprzez zaakceptowany przez sąd wniosek o ponowne badanie nakazu, gdy jego wydanie było w oczywisty sposób błędne lub ze względu na inne wyjątkowe okoliczności.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowe, oficjalne informacje na temat postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty we Francji, znajdują się pod tym linkiem.

UGODA

Jest prostym i powszechnie stosowanym we Francji instrumentem rozwiązywania sporów. Tym co ją ogranicza jest konieczność zaistnienia woli porozumienia ze strony oponenta, jednakże w sytuacji jej wystąpienia ugoda jest najkorzystniejszym, najszybszym, a nade wszystko pewnym instrumentem windykacji należności.

Ugoda jest umową przewidzianą we francuskim Kodeksie cywilnym (art. 2044-2058). Może zostać zawarta zarówno gdy strony wszczęły już postępowanie sądowe jak i przed wdaniem się w spór. Jedynym ograniczeniem jest prawomocny wyrok sądu w tej samej sprawie. Taka ugoda jest z mocy prawa nieważna.

Ugoda nie posiada żadnych wymogów prawnych, poza koniecznością zawarcia jej na piśmie, jest również bezpłatna. Co niezwykle istotne, posiada walor prawomocnego wyroku sądu i nie może zostać podważona lub odwołana, poza niezwykle wąsko określonymi przypadkami. Po jej zawarciu, w przypadku braku wykonywania ugody przez drugą stronę, należy zwrócić się do prezesa właściwego Tribunal de Grande Instance o nadanie jej tytułu wykonalności.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

ActCAD 2022 BIm (licencja wieczysta ESD)

ActCAD 2022 BIM (licencja wieczysta ESD) ActCAD BIM to nowoczesne oprogramowanie 3D CAD z funk...
Polska - Grodzisk Mazowiecki 2021-10-27 Dodał: Mariusz Ostrowski Handel, IT/ICT, Sektor kreatywny, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska Zobacz ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka służy pomocą w zakresie usług prawnych. Każda spraw...
Polska - ŁÓDŹ 2021-10-18 Dodał: Jarosław Baraniak Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Okna PCV

Okna Toruń Wybór okien do domu jest wyjątkowo istotny nie tylko ze względu na wygląd i ...
Polska - TORUŃ 2021-10-14 Dodał: Łukasz Bogucki Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Film, Turystyka, sport i rekreacja, Transport i logistyka Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert